Sociálně právní ochrana dětí

Poradenská a konzultační činnost pro rodiče a děti, zejména v oblasti rozvodové a porozvodové situace v rodině a při výskytu rizikového chování. Tuto službu poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany od roku 2008.

Spolupracujeme s oddělením sociálně právní ochrany dětí (sociálním odborem městských úřadů, magistrátu), kteří tuto službu svým klientům mohou nabídnout a zprostředkovat, dále se školami a poskytovateli sociálních služeb (zejména v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi).

Mgr. Milena Mikulková je od roku 2007 z pověření starosty města ze dne 30. 11. 2007 předsedkyní Komise sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Veselí nad Moravou.

Rozsah pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí

 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
 • pořádání (v rámci poradenské činnosti) přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou;
 • činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku;
 • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti;
 • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a pěstounům a osvojitelům v souvislosti s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.

Okruhy řešených problémů

 • výchovné problémy dětí v rodině a ve škole (záškoláctví, šikanování, zahálčivý život mladistvých, experimentování s návykovými látkami, sebepoškozování);
 • rozvodová, porozvodová situace v rodině (mediace, úprava styku dítěte s rodičem, porozvodová komunikace rodičů ohledně výchovy dětí, asistovaný styk); 2. brožura mediace
 • poskytování vzdělávání a poradenství rodičům s dětmi v pěstounské péči, podpora kontaktu dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou;
 • vedení rodičů k posílení rodičovských kompetencí při výchově dítěte s problémovým chováním;
 • výchovné poradenství a prevence nežádoucích jevů pro rodiče;
 • prevence a řešení rizikového chování a realizace v rámci preventivních programů realizovaných ve školách;
 • podpora rodičů při péči o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb (dlouhodobý program Dítě v dobrých rukou).

Cíle činnosti

 • optimalizace vztahů a komunikace v rodině s dětmi v rozvodové a porozvodové situaci;
 • optimalizace výchovného působení rodičů dětí s výchovnými problémy;
 • podpora zdravého sociálního vývoje dětí a minimalizace, příp. eliminace výchovných potíží;
 • vytváření a podpora vztahu důvěry v pomáhající organizace a motivace k aktivnímu přístupu k řešení tíživých sociálních situací;
 • síťování služeb zaměřených na péči o dítě;
 • podpora zdravých vrstevnických vztahů a bezpečného prostředí ve školách s cílem prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana, závislosti).

Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD)

Vyplývá ze zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších právních předpisů.

SPOD se rozumí zejména:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu;
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte;
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

SPOD ze zaměřuje zejména na děti:

 • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o dítě mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami.