Sociálně-právní ochrana dětí

Poskytujeme doprovázení rodin formou edukace, poradenství a mediace, se specializací na zvládání rozvodové a porozvodové situace v rodině (dětmi i dospělými).

Tuto službu poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany od roku 2017, kdy jsme plynule navázali na služby zakladatelky spolku Mgr. Mileny Mikulkové, která činnost v rámci pověření k výkonu SPOD vykonávala od roku 2008 jako fyzická osoba. Pověření je vydáno s územní působností na pracovištích Veselí nad Moravou a Jeseník.

Spolupracujeme s oddělením sociálně právní ochrany dětí (sociálním odborem městských úřadů, magistrátu), kteří tuto službu svým klientům mohou nabídnout a zprostředkovat, dále se školami a poskytovateli sociálních služeb (zejména v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi).

Rozsah pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí

 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • pořádání (v rámci poradenské činnosti) přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Doprovázení rodin v (po)rozvodové situaci

Zakladatelka a předsedkyně spolku Mgr. Milena Mikulková se doprovázení rodin v (po)rozvodové situaci věnuje již od roku 2005. Porozumění potřebám děti v této životní situaci společně s výtvarnicí zpracovaly do letáku a plakátu s názvem Rodiče, nerozvádějte se s námi!. Výroky dětí by měly být pro rodiče motivací při řešení rozchodu partnerů nebo rozvodu manželství. Odborná pomoc a využití mediace rodiči může významně zmírnit trápení dětí. Tyto materiály jsou volně ke stažení jak pro rodiče, tak pro organizace a instituce.

Doprovázení rodin v (po)rozvodové situaci je nosným tématem projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát, který je určen rodinám v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Angažujeme se a podporujeme zavádění interdisciplinární spolupráce (www.cochem.cz) ve spolupráci s Okresním soudem v Hodoníně a Okresním soudem v Jeseníku společně s dalšími zapojenými subjekty. Cílem je posílení a podpora rodičů při výkonu jejich rodičovské odpovědnosti v zájmu svých dětí.

Okruhy řešených problémů

 • výchovné problémy dětí v rodině a ve škole (záškoláctví, šikanování, zahálčivý život mladistvých, experimentování s návykovými látkami, sebepoškozování)
 • rozvodová, porozvodová situace v rodině (mediace, úprava styku dítěte s rodičem, porozvodová komunikace rodičů ohledně výchovy dětí, asistovaný styk)
 • poskytování vzdělávání a poradenství rodičům s dětmi v pěstounské péči, podpora kontaktu dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou
 • vedení rodičů k posílení rodičovských kompetencí při výchově dítěte s problémovým chováním
 • výchovné poradenství a prevence nežádoucích jevů pro rodiče
 • prevence a řešení rizikového chování a realizace v rámci preventivních programů realizovaných ve školách
 • podpora rodičů při péči o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb (dlouhodobý program Dítě v dobrých rukou)

Cíle činnosti

 • optimalizace vztahů a komunikace v rodině s dětmi v rozvodové a porozvodové situaci
 • optimalizace výchovného působení rodičů dětí s výchovnými problémy
 • podpora zdravého sociálního vývoje dětí a minimalizace, příp. eliminace výchovných potíží
 • vytváření a podpora vztahu důvěry v pomáhající organizace a motivace k aktivnímu přístupu k řešení tíživých sociálních situací
 • síťování služeb zaměřených na péči o dítě
 • podpora zdravých vrstevnických vztahů a bezpečného prostředí ve školách s cílem prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana, závislosti)

Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD)

Vyplývá ze zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších právních předpisů.

SPOD se rozumí zejména:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

SPOD ze zaměřuje zejména na děti:

 • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o dítě mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami

Obraťte se na nás

espediente

Bc. Adéla Kneslová

Sociální pracovnice, koordinátor práce s klienty

+420 703 166 096
info@espediente.cz

Mgr. Milena Mikulková

Poradce, mediátor, lektor

+420 605 011 336
mikulkova@espediente.cz

Mgr. Monika Struhárová

Poradce, mediátor, lektor

mediator@espediente.cz

Mgr. Martin Bušina

Supervizor ČIS, terapeut, poradce a lektor

terapeut@espediente.cz
espediente

Mgr. Monika Gasnárková

Psycholog, terapeut

psycholog@espediente.cz