Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – jak se ptát?

Právo dítěte vyjádřit se k podstatným věcem, které se ho týkají, je jedním ze základních práv ukotvených v úmluvě o právech dítěte. Co konkrétně toto právo dítěti zaručuje a jak je uplatňováno? Využívají ho příslušné instituce v zájmu dítěte? Jak se dítěte ptát, jak citlivě reagovat, jak se napojit na potřebu dítěte a jak si vytvořit důvěrný vztah s ním? Seminář se zabývá těmito otázkami a nabízí možnosti, jak naplnit hlavní úkoly sociálně-právní ochrany dětí, tj. především hájit zájem dítěte. Seminář, který je určen pracovníkům vykonávajícím sociálně-právní ochranu dětí, dále sociálním pracovníkům organizací pověřených výkonem SPOD, se zabývá možnostmi a způsoby zjišťování názoru dítěte v širším kontextu, nejen pro účely soudního řízení. Zapojení dětí do rozhodovacích procesů znamená více, než se zeptat dětí na jejich názor. Jde o to naslouchat jim, brát je vážně, a převést jejich názory do reality. Zajímat se o jejich potřeby, zájmy, lépe rozpoznat „co tím dítě chtělo říct a naznačit“, budovat důvěrný vztah mezi pracovníkem a dítěte, což je základním předpokladem úspěšné sociální práce s rodinou a také možností včasného zachycení signálů ohrožení vývoje dítěte. Účastníci se během semináře dozvědí o úskalích výpovědi dětí, dále si prakticky osvojí komunikační techniky pro zjišťování názoru, zájmů, potřeb a přání. Seminář je postaven na zkušenostech z praxe zakotvené v teoretických východiscích a legislativních oporách.

Cílové kompetence účastníků​

  • zmapují své dosavadní zdroje při komunikaci s dítětem (co funguje, co se jim daří, příklady dobré praxe)
  • seznámí se (případně rozšíří portfolio), prakticky procvičí a upevní s různými komunikačními technikami
  • získají přehled o zvláštnostech dětské psychiky, základních psychických potřebách a z toho plynoucích úskalí dětské psychiky při zjišťování názoru dítěte
  • prakticky vyzkouší vedení rozhovoru s dítětem s využitím osvojených komunikačních technik a následnou reflexí ve skupině
  • po absolvování semináře dokážou účastníci lépe v praxi využívat baterii komunikačních technik na základě individuálního přístupu k dětem, vhodnými a cílenými otázkami (nástroji) se více dozvědět o dítěti, jehož názory, přání a sdělení jsou cenným podkladem a zdrojem pro sociální práci s rodinou
  • vhodně vedeným rozhovorem s dítětem umí zaměřit pozornost nejen na zjišťování názoru, přání a potřeb dítěte, ale i na případně signály syndromu CAN

Více informací​

  • Akreditace MPSV: A2019/0286-SP/PC/VP
  • Rozsah: 8 hodin
  • Kurzovné: 1500 Kč
  • Lektor: Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Struhárová

Zvýhodněný balíček Kurzovné + Metodická pomůcka

Termíny

Termíny pro vás připravujeme.

Kontakt

+420 703 166 096
info@espediente.cz