Práce s rodinami v (po)rozvodové/rozchodové situaci

Komplexní práce s rodinami v (po)rozvodové nebo (po)rozchodové situaci je hlavní náplní projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát a vychází z potřeb těch nejmladších – mít zajištěn bezpečný kontakt a péči obou rodičů, zažívat tzv. emoční bezpečí. To znamená být a žít bez strachu, že svým pozitivním vztahem s mámou či tátou druhého rodiče zraním nebo dokonce zradím. A v neposlední řadě – posilovat odpovědnost rodičů zajistit svému dítěti spokojené dětství, protože převážná většina dětí, se kterými jsme v kontaktu po rozpadu partnerství rodičů, říká:

… mým největším přáním je, aby rodiče byli spolu

… a když už to nepůjde, tak aby na sebe byli slušní (aby se spolu bavili a třeba se jenom pozdravili)

… a když už ani to nepůjde – tak aby byl konečně klid!

Naše pracovní motta zní...

Děti rozvod rodičů zvládnou, když ho zvládnou jejich rodiče.
Dětem nejvíce pomůžeme, když pomůžeme jejich rodičům.

A také:

Nikdo nemůže dětem ublížit víc než jejich vlastní rodiče – tím, že zapomenou na jejich potřeby, na sounáležitost s oběma rodiči, jejich kořeny (a identitu) a na bezstarostnost jejich dětství.

Co je naším cílem

Vždy je cílem nabídnout rodičům cestu k jejich společné dohodě, jak zajistit dítěti odpovídající péči a plnění jeho potřeb oběma rodiči – prostřednictvím společného moderovaného setkání s prvky mediace.  

Zajišťujeme i slyšení dětí, porozumění jejich potřebám, náhledu na aktuální situaci v rodině a naplnění jejich přání rodiči. V odůvodněných případech poskytujeme krizovou intervenci, případně další metody práce s dítětem, které se ocitlo v situaci rozpadu rodiny.

Při potřebě sjednotit práci více zapojených podpůrných organizací a podpořit rodinu v další úpravě jejich (po)rozvodové/rozchodové situace připravujeme tzv. multidisciplinární setkání, kde jsou přítomni rodiče a uvedené zapojené subjekty. Výstupem je tzv. akční plán – na co se rodiče společně s pomáhajícími organizacemi v daném období zaměří, co je cílem nastavených kroků a jaké jsou následné postupy.

V odůvodněných případech zajišťujeme i přípravu stran ke kontaktu za přítomnosti nezávislé osoby, tzv. asistovanému kontaktu. Samotný asistovaný kontakt zajišťujeme za úhradu v místě a v provozní době poradny.

Klienty obvykle odesílá OSPOD a příslušný okresní soud.

Jak probíhá práce s rodinou

Služby poskytujeme rodinám zapojeným v tomto projektu bezplatně ve dvou poradnách: Veselí nad Moravou a Jeseník. Naplňujeme tím mezioborovou spolupráci v tzv. cochemském modelu opatrovnických řízení. Obvykle se jedná o rodiny, jejichž dětem je vzhledem k probíhajícímu řízení ustanoven kolizní opatrovník (zpravidla orgán sociálně právní ochrany dětí („sociálka“). Obvykle se dostavují na základě přípisu soudu nebo OSPOD.

Při prvním motivačním setkání jsou představeny možnosti pomoci – motivování rodičů ke sladění a naplňování jejich porozvodové či porozchodové péče o nezletilé děti a orientace v potřebách rodiny a jejích jednotlivých členů.

V dalších setkáních dochází k tzv. edukaci – vzdělávání rodičů, která má za cíl posílení rodičovských kompetencí a odpovědnosti ve změněných životních podmínkách – po rozpadu rodičovského páru. Vedeme rodiče ke vzájemné shodě v porozvodové péči o jejich děti formou mediace. Je-li potřeba, jsou rodiče vzděláváni v komunikačních dovednostech v obtížných situacích a vyjednávání, v posílení vnímavosti vůči potřebám dítěte a zachycení signálů jeho strádání. Jsou seznámeni s potřebami a právy dětí v porozvodové / porozchodové situaci. V neposlední řadě jsou upozorněni na projevy, které jejich vlastním dětem ubližují a mohou vykazovat prvky emočního zneužívání až týrání. 

Potřeby dětí, zjištění jejich zájmu, ošetření jejich emocí a nejistot je součástí psychologické či terapeutické práce s dětmi. Mohou pracovat ve skupině nebo je jim věnována individuální péče.

Při potřebě sladit postup zapojených subjektů v životě rodiny je organizováno multidisciplinární setkání za účasti rodičů/ příp. i dětí a dalších podpůrných subjektů. Hledá se řešení v konkrétních krocích.

Nedaří-li se kontakt rodičů s dětmi, příp. s dalšími blízkými osobami, připravujeme strany k tzv. podporovanému setkávání. Jak dospělé, tak děti. Seznamujeme je s adaptačním procesem, pravidly kontaktu a také alternativními řešeními, kdy osobní kontakt není možný.

Pomůžeme vám

espediente

Bc. Adéla Kneslová

Sociální pracovnice, koordinátor práce s klienty

+420 703 166 096
info@espediente.cz

Mgr. Milena Mikulková

Poradce, mediátor, lektor

+420 605 011 336
mikulkova@espediente.cz

Mgr. Martin Bušina

Supervizor ČIS, terapeut, poradce a lektor

terapeut@espediente.cz
espediente

Mgr. Monika Gasnárková

Psycholog, terapeut

psycholog@espediente.cz