Pro školy

ESPEDIENTE, z.s. se dlouhodobě zabývá poradenstvím rodinám, které se rozpadají či optimálně nefungují a možnostmi zmírnění negativních dopadů na jejich děti. Jsme si vědomi, že děti tráví velké množství času ve škole, kde se jejich (ne)pohoda odráží na školních výsledcích. Proto jsme se rozhodli vytvořit a pilotně ověřit metodu sociálně pedagogické práce s rodinou v oblasti školství se zaměřením na včasnou detekci ohrožených dětí. Náš cíl můžeme realizovat díky projektu Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostřední s přesahem do rodiny, který jsme si zkráceně nazvali Dítě ve škole.

Spojili jsme síly s odborníky z výzkumného institutu INESAN, s.r.o. jsme vytvořili on-line diagnostický nástroj k identifikaci faktorů školní (ne)úspěšnosti dětí, zejména v souvislosti s jejich osobnostními rysy, zapojením ve vrstevnické skupině, podmínkami výchovně – vzdělávacího procesu a rodinným prostředím. Vše nyní pilotně ověřujeme a vyhodnocujeme.

Nástroj má přispět k včasné interpretaci signálů, které žák vysílá. Výjimečnost projektu je především v tom, že souzní se současným trendem prevence na školách, která je pojímána komplexně.

Zaměřuje se tak na mapování sociálního klimatu třídy, kvalitu vztahů mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli. Komplexní nástroj dokáže nejen včas odhalit potenciální problémy dítěte, ale přináší i řešení následné péče. Do projektu jsou zapojeni speciálně proškolení pedagogové, rodiče dětí, sociální pracovník, psycholog a metodik. Jedná se o multidisciplinární spolupráci všech jednotek zasahujících do života dítěte během školní docházky.

Současně je našimi odborníky zpracovávána metodika práce s diagnostickým nástrojem, jejíž přílohou je komunikační strategie a strategie procesu přechodové fáze a Závěrečná evaluační zpráva.

Napsali o nás

V čem spatřujete největší přínos nástroje pro detekci ohrožených dětí a co si od jeho zavedení slibujete?

Domnívám se, že na školách si umíme dobře všímat dětí spadajících do inkluze, stejně jako existuje široké povědomí o narušených vztazích ve třídě a boji proti šikaně. Určitě si učitel všimne zhoršeného chování nebo prospěchu, ale ne vždy dokáže odhalit souvislosti. Proto přínos toto nástroje vidím v propojení pohledu tří stran: dítěte, učitele a rodičů. 

Velkým přínosem podle mne je dřívější detekce ohroženého dítěte, a také dřívější řešení obtíží na míru danému žákovi.

Proč s podobnými metodami již dnes nepracují například školní psychologové, dříve nic podobně komplexního (nebo přesného) neexistovalo?

Školní psychologové pracují velmi podobně, ale práce je opřena o pozorování, rozhovory. Tento nástroj vnímám jako účinný i proto, že již od začátku zahrnuje pohled dítěte, a to v ověřeném dotazníku. Vyhodnocení celé metody je velmi přehledné a metodika navede na oblasti, které byly detekovány jako problematické. Rozhovorem a pozorováním se dá tento výsledek ověřit. Současně jasně pojmenovává problematické oblasti. Osobnost žáka, například jeho úzkostlivost, obtíže v rodině, obtíže se spolužáky a vrstevnické skupině, popřípadě obtíže s učitelkou.

Plánujete nasazení tohoto nástroje plošně do českých škol? Respektive je to cílem projektu?

Chceme tento model nabídnout všem školám, které budou mít zájem. Určitě je cílem, aby metoda byla nápomocna k dřívějšímu odhalení rizik a rychlejšímu komplexnímu řešení. 

S jakými problémy se obvykle u dětí můžeme setkat ve školách, které mohou vést k jejich pozdějšímu patologickému chování? Pokud dojde například ke skokovému zhoršení prospěchu a následně ke změně chování u dítěte, nebo to může být i mnohem dřív?

Děti, které zažívají dramatické změny chování, mají paradoxně vlastně štěstí. Upoutají pozornost. A myslím, že nyní většina škol již přemýšlí, proč tomu tak je. Nejvíce ohrožené děti jsou ty, které není vidět, ani slyšet. Stanou se outsiderem třídy, nebo jsou to dokonce jedničkáři, bezproblémové děti, které vždy autoritě učitele vyhoví. A přesto mohou mít problém.

Online diagnostický nástroj může pomoci těmto jevům předcházet lépe než například samotný třídní pedagog, který své žáky zná (po rodičích) nejlépe? Nebo jinak: v čem je tento nástroj lepší (komplexnější) než pedagog? 

Učitel je taky jen člověk, má svá slabá místa. Zvláště na malých školách je svázán blízkými vztahy s rodiči. Tento nástroj však klade jasné a srozumitelné otázky a díky nim se i zkušený pedagog může zamyslet a vidět problematiku v novém světle. Nástroj také vnímám jako dobrou platformu pro řešení obtíží. Vlastně je to taková tripartita nad problémem. A právě trojice: dítě, rodič, škola, je neúčinnější nástroj k řešení problémů, ale také k podpoře zdravého růstu dětí a někdy i rodičů a učitelů. Je to partnerský nástroj. 

Tento projekt, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Připravujeme pro vás zajímavé možnosti práce s dětmi
JIŽ BRZY!